Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Erkenning van onze voorwaarden

Al onze verkopen worden door deze betalings- en verkoopvoorwaarden beheerst. Olivier Arntz (hierna vermeld als “OA”) acht deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de medecontractant. De algemene voorwaarden van een medecontractant zijn voor ons niet bindend, zelfs wanneer wij deze niet uitdrukkelijk tegenspreken, tenzij wij deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd hebben. Door betaling van factuur accepteert de klant de bijhorende algemene verkoopsvoorwaarden.

2. Totstandkoming overeenkomst

Enkel de door OA ondertekende bestelbevestiging is bindend. De uitvoering ervan geschiedt volgens de algemene verkoopsvoorwaarden, vermeld op de offerte en/of online bestelbon en/of facturen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door ons. Het begin van de uitvoering geldt eveneens als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is geschied.

3. Levering

De diensten worden geleverd zoals bepaald in de offerte, online bestelbon of op de voorzijde van de factuur. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan enkel aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst mits, na het verstrijken van de normale of bedongen leveringstermijn, OA bij ter post aangetekende brief in gebreke is gesteld en OA binnen de maand aan die sommatie niet heeft voldaan. In het geval van stopzetting van de levering door bedrijven die OA van diensten voorzien, en dit wegens overmacht of andere onvoorzienbare gebeurtenissen, wordt OA ontslaan van de verplichting voor de duur der storingen en in volle omvang der uitwerkselen ten gevolge van dezer storingen.

4. Opdrachten – en eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever die OA een opdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt al de verantwoordelijkheid tegenover derden. De klant verklaart te weten dat alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom voortkomen uit diensten, werk of leveringen te allen tijde door OA behouden blijven. De klant verklaart dienaangaande te weten dat in geval van inbreuk een procedure in rechte mogelijk is op grond van de wettelijke bepalingen aangaande de bescherming van intellectuele eigendom en oneerlijke mededinging.

5. Betalingen

De facturen van OA zijn contant, of zo deze vermeld is, op de vermelde vervaldag betaalbaar op de  zetel van OA of op de bankrekening van OA. De facturen welke op hun vervaldag niet betaald worden, zullen, en dit zonder enige aanmaning of ingebreke-stelling, verhoogd worden met een verwijlintrest van 1% per maand. Bij niet-betaling der factuur is de klant – zonder enige ingebrekestelling – naast de verwijlintresten een verhogingsbeding, bepaald zijnde ten titel van forfaitaire schadevergoeding, verschuldigd van 12% op het factuurbedrag en dit alles met een minimum van € 75. Niet-betaling door de klant van een factuur op vervaldag verleent OA het recht alle met de klant nog lopende overeenkomsten éénzijdig en zonder schadevergoeding te verbreken en maakt bovendien alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk eisbaar. Tevens blijven alle geleverde diensten eigendom van OA tot volledige betaling van alles wat OA uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inbegrepen de slechts in de toekomst ontstane vordering. Wanneer de koper-cliënt in gebreke blijft te betalen of wanneer de vordering van OA in gevaar is, is OA gerechtigd zijn eigendom op de diensten zowel ten opzichte van de koper als ten opzichte van een derde te laten gelden, meer in het bijzonder kan OA teruggave van de diensten verlangen, zonder in rechte te moeten optreden.

6. Klachten

Alle klachten, in het bijzonder doch niet beperkt tot klachten betreffende de hoeveelheid, de kwaliteit en de conformiteit, moeten ons, om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste binnen de acht dagen na ontvangst der diensten schriftelijk ter kennis worden gebracht en dit uitsluitend bij wijze van een aangetekend schrijven. Ingeval van klacht binnen de vooropgestelde termijn en conform de voorziene vorm, staat het ons vrij de vervangingslevering te doen of de diensten stop te zetten zonder enige schadevergoeding ter zake.

7. Prijzen

De prijzen gelden voor betaling contant of online met creditcard, zonder korting, bij ontvangst van de rekening, tenzij schriftelijk anders wordt bepaald. OA behoudt zich het recht voor om op 1 januari van ieder jaar de prijs van de zakelijke dienstverlening aan te passen.

8. Juridische bevoegdheid

Al onze verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil zal onderworpen worden aan de gerechts-hoven van Antwerpen.